Hệ thống giáo dục Trung Quốc 

 


Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất và có nền giáo dục đang 

 phát triển nhanh vào hàng nhất thế giới ở thời điểm . Hệ thống 

giáo dục Trung Quốc bao gồm:
1. Giáo dục Tiểu học:

Giáo dục tiểu học gồm 6 năm, từ 6-12 tuổi.
Căn cứ theo Luật giáo dục bắt buộc 9 năm, giáo dục tiểu học 

được miễn phí và bắt buộc với tất cả học sinh trong độ tuổi tới 

trường.
Một năm học kéo dài 9 tháng với 2 kỳ nghỉ: nghỉ hè vào 

tháng 07, 08 và kỳ nghỉ đông vào tháng 01, 02.

2. Giáo dục Trung học

Gồm 6 năm, cho học sinh từ 12-18 tuổi.
Gồm trường THCS và THPT, mỗi cấp gồm 3 năm học, trong 

đó 3 năm THCS là bắt buộc căn cứ theo Luật giáo dục 

bắt buộc 9 năm. Sau khi tốt nghiệp THCS, đa số học sinh 

thường học tiếp lên THPT, một số khác học lên các trường 

nghề hoặc trung học chuyên nghiệp.
Học sinh tốt nghiệp trường nghề nhận bằng có giá trị tương

 đương như những học sinh tốt nghiệp THPT. Ở bậc THPT 

có các loại hình trường là THPT, THPT thường xuyên, trung

 học nghề, trung học nghề thường xuyên và đào tạo kỹ năng

 thực hành.

Ở bậc THCS cũng có chương trình dạy kỹ năng nghề.

3. Giáo dục Kỹ thuật và Hướng nghiệp:

Theo “Luật Giáo dục hướng nghiệp” được ban hành năm 1996. 

Giáo dục hướng nghiệp bao gồm các trường cao đẳng nghề, 

các trường trung cấp kỹ thuật, các trường trung học hướng 

nghiệp, các trung tâm tìm việc làm, các cơ sở đào tạo xã hội 

và kỹ năng cho người lớn

4. Giáo dục bậc cao

Kéo dài 2 – 4 năm (tùy chương trình theo học). Chương trình 

Đại học 4 – 5 năm, Cao đẳng 3 năm và trung cấp 2 năm, 

Chương trình thạc sĩ 2 năm và tiến sĩ 4 năm.
Có rất nhiều loại hình trường đáp ứng các nhu cầu của học sinh

 thuộc nhiều trình độ khác nhau. Các trường bao gồm trường 

đại học, học viện công nghệ, trường đại học mở, trường cao 

đẳng, trường cao đẳng thường xuyên, đào tạo từ xa, trường 

trung cấp, trường trung cấp thường xuyên …
Với con số khoảng gần 2.500 trường đại học và cao đẳng với 

khoảng gần 7 triệu sinh viên , giáo dục đại học của Trung Quốc 

được Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc 

(UNESCO) đánh giá là phát triển nhanh nhất thế giới.
- Chính phủ cũng đã chú trọng đến việc tạo ra các trường đại 

học chất lượng cao. Ngay từ năm 1993, dự án xây dựng 100 

trường đại học đẳng cấp quốc tế đã được triển khai, theo đó 

có 708 trường đã được sáp nhập thành 302 trường. Việc sáp 

nhập này có mục đích tạo ra những cải tiến trong quản lý giáo 

dục, làm tối ưu việc huy động các nguồn lực và tăng cường chất 

lượng giảng dạy. Nhiều trường đại học của Trung Quốc hiện nay 

đã trở thành các trường có đẳng cấp hàng đầu thế giới; đó là 

một

 nỗ lực vượt bậc so với các nước tiên tiến có hệ thống giáo 

dục đại học phát triển từ rất sớm. Hoạt động nghiên cứu tại 

các trường đại học đã góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới, 

xây dựng kinh tế và phát triển xã hội.

- Trao đổi quốc tế trong giáo dục đại học cũng ngày càng được 

coi trọng. Theo ước tính có khoảng 200.000 sinh viên quốc tế

 đang theo học tại các trường đại học của Trung Quốc. Số 

lượng học sinh Việt Nam theo học tại Trung Quốc cũng ngày 

càng tăng, chủ yếu ở các trường đại học chất lượng cao tại 

Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Ninh, Thẩm Quyến, Quế Lâm...

5. Các trường Tư thục

Nhà nước ủng hộ các tổ chức giáo dục tư thục, sự phát triển 

của các trường tư thục đồng nghĩa với sự tăng lên về tổng thể 

các nguồn cung cho giáo dục và sự thay đổi trong mô hình 

truyền thống là chỉ có các trường công lập, từ đó đáp ứng tốt 

hơn các nhu cầu giáo dục.
Các trường tư thục tiên phong trong việc hợp tác với các đối 

tác nước ngoài điều hành trường học. Nhiều đại học nước

 ngoài đã vào Trung Quốc theo cách này, điều đó vừa giúp nâng 

cao chất lượng cho giáo dục của Trung Quốc, vừa mở ra các

 kênh mới để học sinh tiếp tục học lên cao.

 

                                   ( Theo báo Giáo dục)